Giá vé tàu đi đà nẵng

      25

Người khuyết tật giá vé 410.000 đồng cho một ngày thường cùng 500.000 đồng cho ngày cuối tuần, lễ tết;

Tương tự tín đồ cao tuổi và trẻ em được tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vé, tương ứng 470.000 đồng và 570.000 đồng.


720.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1705,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_loai-ve-tau":"ve-tre-em-nguoi-cao-tuoi-di-thu-6-7-cn-le-tet","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":570000,"display_regular_price":570000,"image":"title":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","caption":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","url":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","alt":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg","srcset":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg 500w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x162.jpeg 300w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","full_src_w":600,"full_src_h":324,"gallery_thumbnail_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":270,"image_id":1601,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"570.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1706,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-ve-tau":"ve-nguoi-khuyet-tat-di-thu-6-7-cn-le-tet","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":500000,"display_regular_price":500000,"image":"title":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","caption":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","url":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","alt":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg","srcset":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg 500w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x162.jpeg 300w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","full_src_w":600,"full_src_h":324,"gallery_thumbnail_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":270,"image_id":1601,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"500.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1707,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-ve-tau":"ve-nguoi-lon-di-thu-2-thu-5","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":590000,"display_regular_price":590000,"image":"title":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","caption":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","url":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","alt":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg","srcset":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg 500w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x162.jpeg 300w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","full_src_w":600,"full_src_h":324,"gallery_thumbnail_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":270,"image_id":1601,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"590.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1708,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-ve-tau":"ve-tre-em-nguoi-cao-tuoi-di-thu-2-thu-5","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":470000,"display_regular_price":470000,"image":"title":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","caption":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","url":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","alt":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg","srcset":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg 500w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x162.jpeg 300w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","full_src_w":600,"full_src_h":324,"gallery_thumbnail_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":270,"image_id":1601,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"470.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1709,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-ve-tau":"ve-nguoi-khuyet-tat-di-thu-2-thu-5","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":410000,"display_regular_price":410000,"image":"title":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","caption":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","url":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","alt":"Vu00e9 tu00e0u Cao tu1ed1c u0110u00e0 Nu1eb5ng - Lu00fd Su01a1n","src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg","srcset":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-500x270.jpeg 500w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x162.jpeg 300w, https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1.jpeg","full_src_w":600,"full_src_h":324,"gallery_thumbnail_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://angiangtourism.vn/wp-content/uploads/2022/04/ve-tau-cao-toc-da-nang-ly-son_1-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":270,"image_id":1601,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"410.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1710,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">