Bánh Cống Ở Sài Gòn

      22
0" style="position: relative" class="selectedkeyword" onmouseover="$(this).children("ul, div.line").show()" onmouseout="$(this).children("ul, div.line").hide()">
*


*


TravisVo Mua bánh phải bắt mua một lần 4 cái, trong khi trong menu thì để đơn vị tính là "/cái" ? :D ?Kêu 4 cái thì ăn không hết, chỉ xin cái bịch nhỏ đem bánh về thì tỏ thái độ? Đòi tính thêm phí bao nilon ...
*

Linh KNguyễn AI FAN BÁNH CÓNG THÌ ĐIỂM DANH PHÁT LÀO