Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang.

Quyết định số 03/QĐ-TTXTDL ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang về việc Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang.

Bình luận